Reforma justice

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

 

Vyšší úředníci v justici

Obecně o zákoně

Zákon č. 121/2008, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství

Realizace tohoto zákona je součástí vládní Reformy justice. Nově vymezuje rozsah úkonů vykonávaných dosud soudci a státními zástupci a část úkonů přenáší na vyšší soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství.

Soudci je ponecháno rozhodování ve skutkově složitých věcech a současně je přesunuta jednodušší agenda na vyšší soudní úředníky. Tím došlo k obřemenění soudců.

Působnost vyšších soudních úředníků je vymezena zejména pozitivním výčtem v ustanovení § 10 zákona, kde jsou uvedeny úkony, které vyšší soudní úředník může provádět sám. Jedná se o jednodušší úkony zejména v řízení o vydání platebního rozkazu, v řízení o dědictví, v řízení ve věcech péče o nezletilé a v řízení o úschovách.

Zásadní a důležité úkony zůstávají výslovně vyhrazeny pouze soudci, a to negativním výčtem v ustanoveních § 11 a 12 zákona. Jedná se především o jednání ve věci samé, rozhodování ve věci samé formou rozsudku, rozhodování o předběžném opatření v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním. V trestním řízení je vyhrazeno soudci například rozhodování a provádění úkonů při jednání soudu v hlavním líčení, vydání trestního příkazu, příkazu k zatčení a příkazu k domovní prohlídce.

Pro operativní řízení rozhodovací činnosti soudu je v zákoně zakotvena možnost předsedy senátu vyhradit si provedení určitých vymezených úkonů.

Vedle rozšíření působnosti vyšších soudních úředníků zákon zcela nově konstituuje obdobnou funkci u státního zastupitelství, a to zřízením institutu vyššího úředníka státního zastupitelství. Vyšší úředník státního zastupitelství vykonává úkony státního zastupitelství a státního zástupce na základě pověření vedoucího státního zástupce.

Zákon dále zavádí nové odborné pomocníky státním zástupcům Nejvyššího státního zastupitelství - asistenty státních zástupců. Vzorem je dlouhodobé působení asistentů u nejvyšších soudů, které bylo v roce 2006 rozšířeno i na soudy nižší. Asistent může být jmenován též jinému státnímu zástupci.

Nová místa vyšších soudních úředníků u soudů postupně vznikají v závislosti
na snižování počtu soudců. Uvolněním jednoho místa soudce vzniknou čtyři nová místa pro vyšší soudní úředníky, jejichž platy budou pokryty prostředky z uvolněných míst soudců. Tento zvolený mechanismus současně pozitivně ovlivňuje zaměstnanost osob, a to zejména v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Obdobný postup zákon předpokládá i při vzniku nových míst vyšších úředníků státního zastupitelství. Uvolněním jednoho státního zástupce zůstanou finanční prostředky na platy pro cca 3,5 vyšších úředníků státního zastupitelství, a to opět s pozitivním vlivem na zaměstnanost.